KUULUTUS

Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan laadinnan Myllyrannan alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kaavaa laatii aluearkkitehti.

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 12.12.2018-25.1.2019 kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla www.marttila.fi.

MRL:n 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana eli viimeistään 25.1.2019. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa 31.12.2018 saakka aluearkkitehti Seppo Pärnä, p. 044-740 5088, seppo.parna@marttila.fi ja 2.1.2019 alkaen aluearkkitehti Mika Sahlström, p. 044-740 5088, mika.sahlstrom@marttila.fi tai kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044-744 9110, carita.maisila@marttila.fi.

Marttilassa 5.12.2018

Kunnanhallitus