KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla ympäristölupapäätöstä koskevasta luvan hakijan valituksesta hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antanut Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro 218/2018/2. Päätös koskee Liedon kunnassa sijaitsevan Juvanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttamista.

Luvan hakija Vapo Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen yllä mainitusta päätöksestä.

Valitusasiakirjojen nähtävänäpito

Luvan hakijan valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 5. – 26.4.2019 Liedon kunnanvirastossa (Kirkkotie 13, Lieto), Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773, Marttila) sekä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen valitusasiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyynnön esittäjän yhteystiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 3.5.2019. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.

Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 00061/19/5115.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

480-415-876-1 Paimionjoki
838-406-878-5 Venepaikka
838-422-876-1 Paimionjoki
838-401-876-1 Paimionjoki

Katja Salosaari
notaari
029 56 42612

 

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf 20130906 Numminen_ilmoitustaulu 3 4.4.2019 10:25 158 KB 28