Verhonkulma Wind Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Marttilan kunnan ns. Verhonkulman alueelle. Tuulipuiston toteuttamista varten on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 77a §:n mukainen Verhonkulman tuulivoimapuiston oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava on hyväksytty Marttilan kunnanvaltuustossa 26.4.2016 § 22 ja osayleiskaava on tullut voimaan 21.9.2017.

Verhonkulma Wind Oy on lisäksi hakenut MRL 201a §:n nojalla rakennuslupia tuulipuiston toteuttamista varten kuuden tuulivoimalan rakentamiseksi Verhonkulman alueelle. Marttilan kunnan rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvat 22.9.2016 julkipanon jälkeen antamillaan päätöksillä (päätösnumerot 19.9.2016 § 16-21). Rakennusluvat on myönnetty ehdolla, että rakennustyötä ei saa aloittaa ennen Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan lainvoimaiseksi tuloa ja, että myönnetyt luvat raukeavat, jos Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava ei saa lainvoimaa. Kuten yllä on todettu, Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut voimaan 21.9.2017, mistä johtuen myös 19.9.2016 myönnetyt rakennusluvat ovat tulleet toteuttamiskelpoisiksi.

Marttilan rakennuslautakunnan myöntämien rakennuslupien lupaehtojen mukaan rakennusluvat mahdollistavat kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamisen rakennuslupahakemuksiin liitetyissä asemapiirroksissa esitetyille kiinteistöille ja sijaintipaikoille. Lupapäätöksissä on tuulivoimaloiden koon osalta todettu myös, että kunkin tuulivoimalan napakorkeudet ovat 137-147 metriä ja roottorihalkaisijat 126-132 metriä.

Rakennuslupiin sisältyvissä lupaehdoissa on edellytetty, että mikäli toteutettavaksi valittava voimalatyyppi poikkeaa Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan selvityksissä käytetystä voimalatyypistä, tulee hakijan esittää riittävän pätevän asiantuntijan lausunto valitun voimalatyypin soveltuvuudesta. Mikäli valittu voimalatyyppi poikkeaa melu- tai välkemallinnuksiltaan merkittävästi yleiskaavan vaikutuksista, lupaehtojen mukaan hakijan tulee esittää uudet melu- ja välkemallinnukset ennen rakennustöiden aloittamista. Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tehdyissä selvityksissä käytetty voimalatyyppi on Nordex N131 tuulivoimala, jonka napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 131 metriä.

Tämän hakemuksen liitteenä olevassa päivitetyssä Verhonkulman tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmassa voimaloiden lukumäärä vastaa Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen määrää kuusi, mutta voimaloiden sijaintia on muutettu vähäisessä määrin 19.9.2016 myönnetyissä rakennusluvissa määritettyihin rakennuspaikkoihin nähden.

Voimalan nro 1 osalta suunnitelmana on myös, että tuulivoimalan rakennuspaikka vaihtuu voimassa olevan rakennusluvan mukaiselta kiinteistöltä 480-402-1-11 kiinteistölle 480-402-1-59. Päivitetyn Verhonkulman tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman mukaan kaikkien voimaloiden tarkistetut rakennuspaikat sijoittuvat kuitenkin edelleen Verhonkulman tuulivoimayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden tv-alueille.

Sijoitussuunnitelman päivityksen yhteydessä Verhonkulma Wind Oy on myös laadituttanut melu, välke- ja maisemavaikutusselvitykset voimaloiden lukumäärän ja tyypin muuttuessa. Päivitetyssä sijoitussuunnitelmassa on käytetty selvitysten perustana Vestas V150 tuulivoimalaa, jonka napakorkeus on 140 metriä ja kokonaiskorkeus Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan sallima enintään 215 metriä. Voimalamallin vaihtumisesta johtuen roottorin halkaisija on kasvanut voimassa olevassa rakennusluvassa myönnetystä 126-132 metristä 150 metriin. Tämän hakemuksen liitteenä on mainitulla voimalatyypillä tehdyt melu- ja varjostusvaikutusselvitykset. Selvitysten tulosten johtopäätöksenä on, että Vestas V150 tuulivoimalamallin toiminnasta ei aiheudu Verhonkulman lähialueen asutukselle valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisten tuulivoimaloiden ulkomelutasojen ohjearvojen ylityksiä. Tuulivoimaloiden toiminta täyttää siten voimalamallin vaihtumisesta huolimatta Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan kaavamääräysten vaatimukset.

Verhonkulman tuulivoimalamallin vaihtumisesta johtuen Verhonkulma Wind Oy pyytää Marttilan kunnan rakennusvalvontaa muuttamaan taikka tarkistamaan hanketta varten 19.9.2016 myönnettyjä rakennuslupia vastaamaan uutta sijoitussuunnitelmaa ja voimalatyyppiä. Ottaen huomioon, että suunniteltu uusi voimalamalli ja voimaloiden sijoituspaikat ovat Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan kaavamääräysten mukaisia, Verhonkulma Wind Oy:n näkemyksen mukaan rakennuslupien tarkistaminen taikka muuttaminen voidaan tehdä ilman poikkeuslupaa MRL:n mukaisena muutoslupana tai työnaikaisena suunnitelmamuutoksena.

Tuulivoimaosayleiskaavan mukaisesti rakennuslupia haetaan kuudelle (6) tuulivoimalalle .

Tuulivoimala        Tila ja RN:o                      Kiinteistötunnus
TV 1/ ID 0023      Perkonmaa                       480-402-1-59
TV 2/ ID 0024     Ylimattila RN:o 5:22       480-402-5-22
TV 3/ ID 0013     Juhola RN:o 4:42             480-402-4-22
TV 4/ ID 0014     Syvänoja RN:o 3:7           480-420-3-7
TV 5/ ID 0022     Korpimetsä RN:o 1:59    480-420-1-59
TV 8/ ID 0016     Kankare RN:o 1:41           480-420-1-41

Tuulivoimaloiden rajanaapureille varataan mahdollisuus huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta 26.2.2018 mennessä .Kirjalliset huomautukset tulee palauttaa 26.2.2018 klo 15.00 mennessä Marttilan kunnanvirastoon osoitteella: Marttilan kunta, Rakennuslautakunta, Härkätie 773, 21490 MARTTILA.

Lisätietietoja antaa rakennustarkastaja Urpo Isotalo p. 044-7449520.

Marttilassa 6.2.2018

MARTTILAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Liiteet:
Kuulemiskirje 2.2.2018
Muutoslupahakemus
Asemapiirustus
Julkisivupiirustus
Vertailuraportti vaikutuksista