Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Luokanopettajan/rehtorin virka avoinna

MARTTILAN KUNTA on noin 2000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa historiallisen Hämeen Härkätien varrella. Etäisyys Turkuun on 40 km, Saloon 30 km ja Loimaalle 45 km. Marttilassa toimii yksi uudehko alakoulu, jossa järjestetään myös erityisopetusta. Koulussa on [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2018  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 6/2019 hyväksynyt Kekkilä Oy:n oikaisuvaatimuksen ja muuttanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.9.2018 antamaa Linturahkan turvetuotantoalueen tarkkailusuunnitelmaa koskevaa päätöstä nro 7/2018, VARELY/901/2015, poistamalla siitä seuraavan kohdan: "Vesistötarkkailussa kiintoaine [...]

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta

T:mi Erkka Korpiaho Racing on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Marttilan kunnassa kiinteistöllä Peltomäki 480-408-2-10 ja Hakala 480-408-2-16, osoitteessa Niittysuontie 39, Marttila. Ilmoitus koskee OP [...]

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antamallaan päätöksellä nro 218/2018/2 muuttanut 2.3.2012 antamansa päätöksen nro 44/2012/2 määräaikaiseksi siten, että luvan voimassaolo päättyy 31.12.2027. Hakija: Vapo Oy Asia: Juvanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttaminen, Lieto Päätös on nähtävillä [...]

Avustukset asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2019 valtion asuntorahaston varoista yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumis­neuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia [...]

Hulevesitulvariskien alustava arvioinnin tarkistaminen

Tekninen lautakunta on päättänyt 29.11.2018 § 85 päättänyt tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisesta hulevesitulvariskien arvioinnista. Käytössä olevien tietojen ja arvioinnin perusteella Marttilan kunnan alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Teknisen lautakunnan päätös [...]

Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella

KUULUTUS Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan laadinnan Myllyrannan alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kaavaa laatii aluearkkitehti. Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 12.12.2018-25.1.2019 [...]

JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa maa-aineslain 16 §:n mukaisen päätöksen maa-ainesluvan lupamääräysten muutoksesta 7.12.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Siutilan PK Kivi Oy, kalliokiviaineksen otto, Marttilan kunnanhallituksen 7.10.2015 § 164 myöntämän maa-ainesluvan lupamääräysten 1 [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)