Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Luokanopettajan virka avoinna

LUOKANOPETTAJAN VIRKA Marttilan koulu hakee luokanopettajaa vakituiseen virkaan 1.8.2018 alkaen. Hakijalta edellytetään perehtymistä alkuopetukseen sekä kokemusta erityisen tuen oppilaiden ja S2- oppilaiden opettamisesta. Luokanopettajalla on oltava valmiuksia erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Hakijalta toivotaan myös perehtymistä ja [...]

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 8.5.2018 antamallaan päätöksellä nro 68/2018/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan. Hakija Kyheröisen kanala / Kyheröinen Teijo, Kyheröinen Markku ja Kyheröinen Virve maatalousyhtymänä Asia Munituskanalan toiminnan laajentaminen, Marttila Päätös on nähtävänä valitusaikana 8.5. - 7.6.2018 Marttilan [...]

Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu. Lautakunta tulee päättämään siirrytäänkö alueen lietteenkuljetuksissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Asiaa koskevaa materiaalia ja selvityksiä on nähtävillä kuulutusaikana [...]

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja nähtävänä

KUULUTUS Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 19.4.2018 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, huhtikuun 27. päivänä 2018 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset Turussa, [...]

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu 1 Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja meriveden tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Varsinais-Suomen ja Sata-kunnan alueilla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus [...]

Kuulutus, vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. [...]

Rakennusluvat

Rakennusluvat liitetiedostoissa.