Tällä sivulla esitetään kuntalain edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sekä valtuuston varsinaisten jäsenien vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset perustuvat henkilöiden tekemiin ilmoituksiin.

Valtuustokauden 2017–2020 luottamushenkilöiden kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tällä sivulla lokakuun lopulla.

Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, käräjäoikeuden lautamiehet, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.