Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta. Suomessa yleiset vaalit (eduskuntavaalit, kuntavaalit, europarlamenttivaalit ja presidentinvaali) toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Oikeusministeriön vaalisivuilta. Vaalit.fi on myös Facebookissa.

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalit toimitetaan siten, että ensimmäisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntaina 11.2.2018. Vaaleja varten kunnassa on yksi koko kunnan käsittävä äänestysalue, jonka äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.

Vaalitoimitus suoritetaan klo 9.00-20.00. Äänestäjän on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Äänestäjällä toivotaan olevan mukana maistraatin lähettämä ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeuden käyttämistä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018. Ennakkoäänestyspaikkana on Marttilan kirjasto, os. Härkätie 723, 21490 Marttila. Ennakkoäänestys tapahtuu:

ke – pe 17.-19.1.2018 klo 12.00 – 19.00
la – su 20.-21.1.2018 klo 11.00 – 14.00
ma – ti 22.-23.1.2018 klo 12.00 – 19.00

Mahdollinen toinen vaali

ke – pe 31.1.-2.2.2018 klo 12.00 – 19.00
la – su 3.-4.2.2018 klo 11.00 – 14.00
ma – ti 5.-6.2.2018 klo 12.00 – 19.00

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Suvirannan palvelukeskuksessa ja perhekoti Päivärinnassa suoritettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan erikseen niissä julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä koskeva ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnanvirastosta.

Marttilan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9210. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on Heini Luoma, puh. 044 744 9210. Lisätietoja saa www.vaalit.fi –sivustolta sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Heikki Kerkolta, puh. 044 048 4420 ja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta.

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen (Keskusvaalilautakunnan jäsenet).

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet vuoden 2018 presidentinvaalia varten:

Jäsenet:

Rouna Aimo (pj)
Aalto Irmeli (varapj)
Ylieskola Timo
Grönroos Liisa
Leskinen Matti

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Niinivuo Kari
Heinonen Helena
Korpiaho Erkka
Hildén Hannu
Valta Anne

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksestä Suvirannan palvelukeskuksessa ja perhekoti Päivärinnassa.

Jäsenet

Lahti Aulis (pj)
Talola Viljo (varapj)
Sallasmaa Anne

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Majuri Jaana
Heikkilä Heimo
Uusitupa Aila

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.

Vaalien ulkomainonta

Tällä sivulla annetaan ohjeet vaalien ulkomainonnasta Marttilan kunnan alueella. Kunnanhallitus käsittelee ohjeet vaalimainonnasta kussakin vaaleissa erikseen.

Marttilan kunnanhallituksen päätös 6.11.2017 § 235:

”Vuoden 2018 presidentinvaaleissa asetetaan mainoskehikot keskustaajamaan kunnantalon tontille. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainonta saadaan aloittaa 10.1.2018 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on ehdottomasti kiellettyä. Taajama-alueen ulkopuolella mainoksia ei saa kiinnittää kunnan omistamiin rakennuksiin tai muihin rakennelmiin. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 29.12.2017 ilmoittaa kunnanvirastoon, tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Mainonnan aloittamisen ajankohta, tieto kunnan tarjoamista mainospaikoista sekä tieto ulkomainospaikkojen varaamisen määräajasta saatetaan kirjallisesti vaaleihin osallistuvien puolueiden ja valitsijayhdistysten tietoon ja asiasta tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla.”