Marttilan kunnan strategiaa vuosille 2014-2017 on Jokiniitty_nettivalmisteltu vuoden 2013 kuluessa. Strategiatyön tavoitteena on ollut selkeä ja yksinkertainen strategia-asiakirja, joka ohjaa hallintokuntien toimintaa ja helpottaa yksityiskohtaisempien tavoitteiden asettamista. Strategian toteuttamiseen tähtäävät toimialakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään talousarviossa.

Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian tueksi voidaan laatia toimialakohtaisia tai hallintokuntien rajat ylittäviä ohjelmia silloin kun se katso-taan tarpeelliseksi.

Strategian tähtäimenä on vuosi 2025. Strategia on laadittu kattamaan kuluva valtuustokausi ja seu-raavan valtuustokauden ensimmäinen vuosi. Strategiaa päivitetään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä tarvittavilta osin ja perusteellisempi strategian arviointityö tehdään valtuustokausittain.

Vuoden 2014 aikana keskitytään erityisesti strategian konkretisointiin ja jalkauttamiseen. Lauta-kunnat käsittelevät strategian valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen vuoden 2013 lopun tai vuoden 2014 alun aikana kokousaikataulunsa mukaisesti. Työyksiköissä strategia konkretisoidaan alkukevään 2014 aikana. Kunnanhallitus seuraa jalkauttamisprosessin etenemistä ja vie asian tie-doksi valtuustolle.

Vuoden 2015 talousarviovalmistelu ohjeistetaan siten, että toiminnan suunnittelu tukee strategian toteutumista. Talousarviotavoitteet asetetaan kunnan strategiset päämäärät huomioiden.

Kuntastrategia

Lisätietoja kunnanjohtaja Carita Maisila.